Miejski Zespół Szkół

Szkoła podstawowa Nr 1

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).
8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno - lub wielorazową).
11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego
i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
14. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności
w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających
z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
15. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 

„My nie chcemy więcej wojny

Chcemy żyć życiem spokojnym

Jaki długi i szeroki jest nasz świat

Ref: Chcemy miłość stworzyć wszędzie

wojna niech legendą będzie

szczęście, miłość niech okryje

wojny ślad, z dawnych lat.”

76 lat temu zakończył się największy w historii świata konflikt zbrojny. Pamiętamy o poległych bohaterach, którzy zginęli podczas bombardowań, publicznych egzekucji, pacyfikacji, więzieniach, w miejscach kaźni i obozach koncentracyjnych.

W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, uczciliśmy pamięć ofiar poprzez symboliczne złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na obelisku w imieniu całej społeczności szkolnej.

 

 

Drodzy Strażacy, z okazji Waszego Święta życzymy  bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, a  święty Florian niech zawsze otacza Was  swoją opieką.

Renata Simińska
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół
w Świeradowie-Zdroju  wraz ze współpracownikami i cała społecznością szkolną. 

 

 

Dziś najbardziej ekologiczne święto całego świata obchodzone pod hasłem:

PRZYWRÓĆMY NASZĄ PLANETĘ!

 

Na prośbę Pana Romana Kowalczyka - Dolnośląskiego Kuratora Oświaty publikujemy poniższy list.

 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

               Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek
w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje
o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego
i społecznego, w tym w oświacie. Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.

              Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów - skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia - powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.                                        

              To wszystko oznacza, że przez  najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość
i konsekwencja.

              Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej - choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z  uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).                                               

                To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.

                 Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.   

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia 

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/.
Przypominamy, że internetowo można się spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Spisać można się również na infolinii spisowej, obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br.

To święto nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. W ten dzień, w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”.

Święto uchwalono w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY, Polska sekcja tej organizacji istnieje od 1973 roku). Każdego roku gospodarzem święta jest inne państwo – impreza odbywała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hiszpania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjednoczone. Polska także była gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - w 1979 roku. Z okazji święta, biblioteki, domy kultury czy księgarnie organizują imprezy promujące literaturę dla dzieci – warsztaty, dyskusje, wystawy, itp.

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci warto wspomnieć o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, która odbywa się od 2001 roku i ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pociechom.

Dlaczego warto czytać dzieciom?

Zalet jest bardzo wiele. Książki dostarczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczą logicznego myślenia, kojarzenia faktów. Książki mają także w sobie duży ładunek emocjonalny. Zaszczepiając młodym miłość do czytania, jest nadzieja, że w przyszłości częściej będą siedzieć z nosem w książce niż w smartfonie.

Oliwia Głowacka – Dańkowska – pedagog szkolny

Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Organizatorzy dbają o to, aby w większości państw i miast w tym dniu najważniejsze budynki zostały podświetlone na niebiesko. Akcja ta nazywa się „Light in up blue” i ma na celu ukazanie wsparcia i jedności z osobami cierpiącymi na Autyzm oraz ich rodzinami.

W tym dniu odbywa się szereg wykładów oraz spotkań ze specjalistami takimi jak psychologowie, pedagodzy, terapeuci Integracji Sensorycznej, logopedzi oraz dietetycy itd. Warto zasięgnąć szerszych informacji dotyczących Autyzmu na spotkaniach organizowanych w tym dniu przez różnego rodzaju ośrodki szkolno- wychowawcze, Poradnie pedagogiczno-psychologiczne i wiele innych instytucji. Jest to dzień, w którym każdy z nas może okazać wsparcie i pomoc osobom, które najbardziej tego potrzebują.

Oliwia Głowacka – Dańkowska – pedagog szkolny

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich osiągając sukcesy i rozwijając swoje zdolności. Nowa forma pozwala wykazać się wiedzą ze znajomości języków obcych, geografii, biologii, matematyki, skoków na skakance, recytacji czy zdolności plastyczno-technicznych.

Jednym z wielu był IX Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Regionalny Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” „Człowiek ważny dla naszej ziemi”. Członkinie SKKT PTTK „Świeradowskie Orły” przygotowały prace pisemne pt.: „Mama czy anioł”, „Pani od izerskiego.... lasu, nieba, świata” i „Owsiak z w spódnicy”. Monografie Nadii i Marysi otrzymały wyróżnienie. Gratuluję dziewczynkom i życzę kolejnych sukcesów.  

Pandemia pandemią, ale święto uczcić trzeba! Z takiego założenia wyszli nasi Mężczyźni, ci duzi i ci mali. Dużo radości, uśmiechu i wzruszenia. Dziękujemy za niespodziankę. Dobrze, że jesteście z nami :)

 

IMG 0200dk21a 

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pań i dziewcząt od Panów i chłopaków z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju 

dk21

Siła kobiet 

Minął już tydzień od rozpoczęcia w naszej szkole akcji charytatywnej Góra Grosza dla Stasia Zimowskiego z Mirska. W pierwszym dniu marca uczniowie podzielili na nominały, policzyli zebrane pieniądze i usypali wielką GÓRĘ w kwocie 1 548 zł. Ciężkie torby z monetami i banknotami zabrała pani Ewa, która jest współorganizatorką zbiórki. Po przeliczeniu przekaże nam dowód wpłaty na konto chłopca. 

Szkolne Koło Wolontariatu serdecznie dziękuje wychowawcom klas edukacji wczesnoszkolnej, dzieciom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, pani Agnieszce Szopie, która dochód za swoje usługi przekazuje do puszki szkolnej, za zaangażowanie w pomaganie i zapraszamy do kontynuacji kwesty.

 

Szkolne Koło Wolontariatu, działające w Miejskim Zespole Szkół, zaprasza do udziału w akcji charytatywnej GÓRA GROSZA DLA STASIA.
Stasiu Zimowski z Mirska ur. sie 25.05.2019 r. z hemimelią strzałkową (Chłopiec ma krótszą kość udową i piszczelową oraz brak kości strzałkowej w jednej nóżce. ma też zdeformowaną stopę tylko z dwoma paluszkami).
Obecnie w szkole zbieramy nakrętki plastikowe, a teraz monety o 1, 2 i 5 gr. Można przynosić także inne nominały lub banknoty. Zebrana kwotę zostanie wpłacona na konto Stasia.
Jak sie włączyć do akcji? Uczniowie klas I-III prowadzą zbiórki w swoich salach, a Osoby z zewnątrz będą mogły wrzucić pieniążki do wiaderka, które będzie codziennie stało w godz. 7.30-15.00 przy starym wejściu do szkoły. Zapraszamy do zbierania i pomagania.

goragrosza

Drodzy Rodzice!

Czas nauki w formie zdalnej jest nie tylko wyzwaniem dla uczniów, ale wiąże się ze zmianami i organizacją Waszego czasu. Jak wspólnie radzić sobie w tej sytuacji? Poniżej kilka wskazówek.

• Ważna jest stałość zajęć: czas przeznaczony na naukę, przerwy oraz ustalenia dotyczące czasu wolnego. Istotna jest równowaga pomiędzy czasem nauki a tym przeznaczonym na odpoczynek.

• Zapewnijcie dziecku spokojne miejsce do nauki, gdzie dziecko może skoncentrować się i nic go nie rozprasza. Ważne są stałe godziny nauki bazujące na tych według stacjonarnego planu lekcji. Edukacja zdalna to zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, czytanie lektur);

• Zwracajcie uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze; według wytycznych Amerykańskiej Akademii Pediatrii:

- w wieku 6–12 lat czas, jaki dziecko spędza przed ekranem, nie powinien przekraczać 1–2 godzin dziennie;

- powyżej 13 roku życia młodzi użytkownicy mogą spędzać w sieci 2–3 godziny, używając urządzeń elektronicznych.

Podczas nauki, jeśli uczeń pracuje przy komputerze, telefon powinien być wyciszony lub odłożony w ustalone wspólnie miejsce. Efektywny sposób uczenia się, sprzyjający lepszemu zapamiętywaniu, dotyczy koncentracji uwagi na tym, co robimy. Jednocześnie uważność redukuje stres, co oznacza, że nasz system pamięci operacyjnej funkcjonuje lepiej, ponieważ jest mniej przeładowany lękiem.

• Nie wyręczajcie dziecka, a zachęcajcie do samodzielnej pracy, udzielajcie wskazówek. W przypadku trudności zachęcajcie dziecko do kontaktu z nauczycielem.

• Doceniajcie wysiłek wkładany w uczenie się i samodzielną pracę dziecka na miarę swoich możliwości. Dzieci, które są chwalone za staranie się, nawet jeśli ich starania kończą się niepowodzeniem, są o wiele bardziej skłonne podjąć wyzwanie i wzrasta ich motywacja.

• Pamiętajcie o bezpieczeństwie w sieci, aby dzieci nie podawały swoich danych osobowych, ani haseł, nie wysyłały swoich zdjęć. Przypomnijcie też dziecku o szacunku dla internautów.

• Jeśli dziecko napotyka na trudności wzmacniajcie w nim wiarę we własne siły poprzez odwoływanie się do wcześniejszej sytuacji, gdy poradziło sobie z zadaniem, a które oceniło jako zbyt trudne.

• Odwołujcie się do mocnych stron dziecka i jego umiejętności. Okazujcie dziecku wsparcie, aby miało poczucie, że będziecie przy nim niezależnie od tego czy odniesie sukces czy dozna porażki. Nie przypisujcie też nadmiernej wagi ocenom, ważne są umiejętności i sposób zachowania dziecka wobec innych.

· Nie skupiajcie uwagi tylko na trudnych sytuacjach; uczenie się w sytuacji zagrożenia i stresu jest trudne. Stres utrudnia funkcjonowanie poznawcze, więc trudno o koncentrację uwagi i logiczne myślenie. Ważne są dobre relacje i poczucie bezpieczeństwa. Zadbanie o te aspekty jest inwestycją w dobrostan psychiczny.

· Dbajcie o wzmacniającą i wspierającą komunikację: rodzic spokojny jest wsparciem dla dziecka. Podczas rozmów skupmy się na tym, co dziecko mówi i jak się zachowuje, odłóżmy w tym czasie inne sprawy.

· Dbajcie o aktywność fizyczną dziecka, a także, o ile to możliwe o kontakt z rówieśnikami.

• Bądźcie w kontakcie z wychowawcą, z nauczycielami.

Kontaktujcie się ze mną, gdy potrzebujecie porady, chcecie przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania. Zachęcam do kontaktu online poprzez e-dziennik, aplikację Teams lub telefonicznie poprzez numer telefonu szkoły.

Aneta Wośko, psycholog

 

Klasa 3 b tradycyjnie pomyślała o głodnych paszkach, którym nie sprzyja obecna aura. Wykonane własnoręcznie karmniki znalazły swoje miejsce na drzewach wokół szkoły. Urozmaicone menu  codziennie będzie czekało na naszych skrzydlatych przyjaciół. Zapraszamy wszystkie okoliczne ptaki -duże i małe do konsumpcji.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy prace nad wyborem nowej nazwy dla naszego Przedszkola. Zachęcamy wszystkich rodziców przedszkolaków o podawanie swoich ciekawych propozycji (druk w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w sekretariacie przedszkola) oraz wrzucenie ich do skrzynki przy głównym wejściu do budynku. Oddawanie propozycji możliwe jest od 01.02 do 10.02.2021r.

Formularz propozycji nazwy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

31.01.2021 r. odbył się 29. Finał WOŚP, którego wolontariuszami byli uczniowie, absolwenci, pracownicy i sympatycy naszej szkoły.

Podczas letniej zadymy w środku zimy zebraliśmy 51 138, 69 zł. 232,73 euro, 370.70 koron czeskich i 10 funtów.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy takich jak m.in.: zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne, polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.

Dziękujemy wszystkim Ludziom Wielkiego Serca za datki wrzucane do puszek, za zaangażowanie, pomoc, życzliwość i uśmiech.

  

 

Uczniowie klasy 1b wykonali dla swoich babć i dziadków przepiękne serca z masy solnej, które każde dziecko ozdobiło według własnego pomysłu. W tym roku nie mogliśmy zaprosić babć i dziadków do naszej klasy. Ale wszystkim babciom i dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia, a serce utworzone przez wszystkie dzieci niech będzie symbolem miłości do Was. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Po feriach, od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej. Szczegóły organizacji nauki przekażą wychowawcy za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym. Prosimy o zapoznanie się. Nadal pracujemy w reżimie sanitarnym.

 

 
 

W tym roku szkolnym 2020/2021, ze względu na panującą sytuację epidemiczna związaną z COVID-19 odbywają się jednocześnie na terenie całego kraju w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. Prosimy, aby w czasie zimowego wypoczynku uczniowie pozostali blisko swoich miejscowości zamieszkania, należy bowiem ograniczać zwiększoną mobilności w tym okresie, przez co zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że zima niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi w poniższej galerii.

Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami. Jednak zawsze dbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmujcie działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Odpocznijcie, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą wiele szczęścia. wiary i nadziei, a zdrowi i pomyślność nie opuszcza Nikogo w każdy dzień Nowego Roku. 

Od kilku dni do szkoły spływają przepiękne świąteczne życzenia oraz upominki. Serdecznie dziękujemy stowarzyszeniu Aktywni Razem, pani Eugenii Kuderze, dzieciom, pracownikom oraz obsłudze z Przedszkola Miejskiego, a także Zosi, Filipowi oraz ich mamie Magdalenie za cudownie udekorowane pierniczki.